# مگر_از_زندگی_چه_می‌خواهید_که_در_خدایی_خدا_یافت_نمی